Chiến lược này dựa trên phân tích xu hướng với việc sử dụng các cấp độ của Gann.

Chỉ báo cung cấp một số loại tín hiệu.

1. Chỉ báo cho thấy xu hướng hiện tại dưới dạng đường màu.

2. Chỉ báo cung cấp các tín hiệu vào trong một biểu mẫu hoặc các mũi tên. Các mũi tên KHÔNG TRẢ LẠI.

3. Chỉ báo phát hiện các đỉnh mới (kháng cự) và đáy (hỗ trợ) hiển thị các chấm trắng trên biểu đồ.

Ngoài ra, chỉ báo này còn vẽ các mức Gann đặc biệt có thể được sử dụng để đặt Cắt lỗ và Chốt lời.

Chiến lược này có thể được áp dụng cho các cặp giao dịch và khung thời gian khác nhau. Mặc dù bạn nên sử dụng H1 (các cấp độ của Gann được tối ưu hóa cho H1 trong chiến lược) và các cặp chính và chéo chính.

Chỉ báo cung cấp tất cả các loại cảnh báo.


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

Rocket Forex System – Cost 50$ For Free