Master Pro V2 là chiến lược đảo ngược xu hướng dựa trên chỉ báo xu hướng Master Pro V2. Dải TMA 2 cm Lazy và một bộ lọc bên dưới biểu đồ. Các tín hiệu được tạo ra khi Giá trước đó đã chạm vào dải ngoài cùng hoặc thoát ra khỏi dải TMA, mũi tên Mũi tên được xác nhận bởi chỉ báo dưới biểu đồ.

Trade Live:


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

TRADE MASTER PRO V2 – Free Forex Indicator