V3.3 – 1 EXPERT EX4 UNLOCKED / 2 CHỈ SỐ EX4

Đặc biệt s 3.3 (Tối ưu hóa)

Phiên bản mới nhất của đặc biệt s.

  • sửa chữa tất cả các lỗi.
  • giảm các thông số làm phức tạp cài đặt của người dùng.
  • thêm các thông số để quản lý lô.
  • những cài đặt quan trọng để người dùng chú ý.

Backtest & Input:

 


YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

Special s 3.3 (Optimized) – Cost 15$ For Free