Tạo chiến lược của riêng bạn, xây dựng danh mục đầu tư và giao dịch tất cả cùng nhau bằng cách sử dụng EA này.

Bạn có thể sử dụng PortfolioX theo ba cách:

1) Tạo chiến lược của riêng bạn;

2) Sử dụng một trong hàng trăm chiến lược có sẵn và tùy chỉnh với các bộ lọc khác nhau có sẵn.

3) Sử dụng một trong các tập hợp do tác giả hoặc cộng đồng cung cấp.

Giao dịch bất kỳ cặp nào bằng PortfolioX.

Kết quả thực tế và Backtest:YÊU CẦU NHÀ MÔI GIỚI:

Broker Name REGISTER
Đăng Ký
Đăng Ký
Đăng Ký


LINK TẢI:

Portfolio x10 v4.12 – Cost 1499$ For Free